#wpfront-notification-bar {
display:none;
}
@media screen and (max-width: 500px) {
#wpfront-notification-bar {
display:block; }
}

Bạn muốn hỏi gì không ?