Khóa học Đàn Tranh
 • Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát
  • Giới thiệu về đàn tranh và phụ kiện
  • Thực hành: những kỹ thuật đơn giản của đàn tranh
  • Luyện tập các tiểu phẩm đơn giản
 • Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
  • Diễn cảm tác phẩm bằng kỹ thuật trong đàn tranh
  • Học nhạc lý nâng cao để xử lý bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào ưa thích
  • Các kỹ thuật nâng cao của đàn tranh
  • Kỹ thuật đàn tranh trong ban nhạc, phối hợp với các nhạc cụ khác
  • Kỹ thuật solo